Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Obchodní podmínky | Výroba a prodej sušeného palivového dřeva s dopravou zdarma Kladno a okolí

Na úvod » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

PET-SERVIS s.r.o

se sídlem: Kubelíkova 2532, Kladno 272 - 01
IČO : 27417123, DIČ: CZ27417123

zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Praze, oddíl c , vložka 116062 .

Pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese  www.drevodokrbu.com 

 GDPR - V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

 • Souhlasím s vedením svých osobních údajů v databázi prodávajícího k vyřízení mé objednávky zboží, následné komunikaci související s odbavením a doručením zboží prostřednictvím dopravních společností. ( PPL, DPD, ČESKÁ POŠTA, FIREMNÍM VOZEM)

 • Od kliknutím políčka zasílání informačních zpráv, obchodní sdělení dávám souhlaste k jejich zasílání. 

 • Byl/a jsem obeznámena s využití osobních údajů a odkliknuti objednávky  je považován za písemný souhlas podle GDPR. Zrušení souhlasu je možné automaticka na webové stránce, nebo písemně na uvedenou adresu: macich@pet-servis.com

Tyto obchodní podmínky se vztahují na smluvní vztah mezi dodavatelem (prodávající) a zákazníkem (kupující), ohledně koupě zboží, který je uskutečněn přes internetový obchod "dřevodokrbu.com" nebo jiným způsobem komunikace, jako je e-mail, telefon či osobně. 

Odběratel (zákazník) s vím stvrzením objednávky souhlasí k použití osobních údajů za účelem vyřízení objednávky a zasílání důležitých obchodních sdělení. 

Dodavatel má za povinnost uchovávat osobní data, tak aby nebyli zneužity třetí stranou k jiným účelům, než udává souhlas odběratele.  

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

1.   Vymezení pojmů:

Spotřebitelská smlouva – je smlouva kupní, smlouva o díle, případně jiná smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel. 

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. 

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující – spotřebitel je fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky.

Kupující – jež není spotřebitelem je podnikatel, který nakupuje výrobky za účelem dalšího prodeje. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají, a obchodním zákoníkem České Republiky.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky jakýmkoliv způsobem ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas.

2.   Pet – Servis s.r.o. (dodavatel).

Firma je zapsaná u městského soudu v Praze, Oddíl C, vložka 116062 a je zastoupena jediným jednatelem spol. Petrem Macichem. (Kontakt)

IČO: 27417123  
DIČ: CZ27417123, jsme plátci DPH.

3.   Objednání zboží:  

 • Kupní smlouva vzniká na základě objednávky kupujícího. Objednávka je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího).
 • Od uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti z kupní smlouvy řídící se těmito podmínkami, kupující zasláním objednávky a uzavřením smlouvy stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

  Tyto obchodní podmínky tvoří právně nedílnou součást smlouvy.
 • Objednávka je vytvořena budoucím kupujícím výběrem zboží umístěného v katalogu technické části internetového obchodu, po automatizovaném zpracování dochází s ohledem na druh a počet zboží k potvrzení o přijetí objednávky a následně k samotnému uzavření kupní smlouvy, tj. k závaznému potvrzení (obě potvrzení mohou být spojena v jedno, není-li uvedeno jinak, jedná se o závazné potvrzení). 

  Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.
 • 4. Prodávající prohlašuje, že plní vůči kupujícímu jako spotřebiteli informační a jiné povinnosti dle zákona (§ 53 an. občanského zákoníku).
 • Pokud je kupní smlouva uzavřena jiným způsobem, použije se pro proces jejího uzavření občanského zákoníku s tím, že internetový obchod či katalog jsou vždy podkladem pro podání návrhu na kupní smlouvu ze strany kupujícího a návrh na uzavření kupní smlouvy činí kupující


4.   Ceny zboží, platby za zboží, doprava a podmínky dodání zboží:  

Kupní cena a zvláštní informace o zboží (jeho vlastnostech, rozšířené záruce, doby použitelnosti, zvláštnostem v dodání atd.) jsou uvedeny v internetovém obchodu. Není-li uvedeno jinak, cena je uvedena v eurech nebo českých korunách včetně sazby DPH. Ať už je zboží určeno pro Český trh nebo pro trh Evropské Unie, řídí se předpisy platnými na území ČR.

Doprava zboží.: zajištěna automaticky dodavatelem, na náklady kupujícího. Nedohodnou-li se obě strany jinak. Kupující má právo si sjednat vlastní dopravu.  

Dodací termíny.: do 7 pracovních dnů od obdržení elektronické objednávky, pokud se obě strany nedohodnou jinak. 

Sazby DPH platné v České Republice.:

Palivové dřevo pro rodinné domy: 15 % DPH pro koncového spotřebitele
Palivové dřevo pro firmy.                  21 % DPH pro pizzerie, restaurace…
Doprava                                            21 % DPH
Služby                                               15 % DPH úklid dřeva a podobné služby.

Platba za zboží: 

 • V hotovosti – při dodání zboží mimo řádné provozovny vedenou na adrese Kubelíkova 2532, Kladno 272 01. Jedná se tak o prodej v terénu, (zjednodušený režim) tak účtenku z EET vystavujeme pouze v elektronické podobě z mobilního zařízení PET-SERVIS s.r.o. 

  Ze zákona o EET. Má dodavatel za povinnost tuto účtenku vystavit v elektronické podobě na Email odběratele. Pokud odběratel odmítne splnit tuto podmínku, předložit dodavatel svůj email. V tomto případě nelze účtenku z EET vystavit ani doručit. Odběratel má právo dodavateli odmítnout předložit svoje osobní elektronické údaje, jako je E – mail adresu vše co se týká osobních údajů. Zákon na ochranu údajů.  Záleží čistě na odběrateli, jak se zachová a jestli data poskytne. 
   
 • Platba bankou.: odběratel obdrží na svůj Email uvedený v objednávce, zálohovou fakturu s bankovním spojením. Tento doklad jako výzva 
  k úhradě za zboží. Není to daňový doklad. 

  Odběratel, zboží obdrží na základě celkové platby na bankovní účet dodavatele uveden v dokladu. Jako variabilní symbol se uvádí vždy číslo zálohové faktury, specifický symbolu číslo online objednávky.  
 • Zboží na fakturu -  dodavatel může zboží dodat na fakturu s datem splatnosti uvedené v daňovém dokladu.  

  V případě, že nebude částka připsaná v den splatnosti na účet dodavatele. Má dodavatel ze zákona povinnost účtovat penále 0,5 % za neuhrazenou částku za každý. A to do doby, kdy odběratel neuhradí celou sumu na účet dodavatele. 

  V případě, že odběratel neuhradí – li požadovanou částku v termínu nebo v náhradním termínu. Je dodavatel, jakož to společnost s ručením omezeným (s.r.o.)  ze zákona povinna podat trestní oznámení na odběratele. A vymáhat, tak dlužnou částku na odběrateli soudní cestou. 

Poznámka.: Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny cen, úpravy obchodních podmínek a způsobu dopravy.